EnglishTurkish
KAHYA MAHALLESİ PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU CADDESİ NO: 19 HAYRABOLU/TEKİRDAĞ

ŞARTNAME

29.07.2020
95
ŞARTNAME

HUNTAŞ HAYRABOLU UNSAN VE TİC A.Ş.
TOHUM DEPOLAMA TESİSİ YAPIMI PROJESİ

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İŞ SAHİBİNİN;
a) Adı : HUNTAŞ HAYRABOLU UNSAN VE TİC A.Ş.
b) Adresi : Kahya Mah. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Cad. Huntaş Kapı No:19 Hayrabolu/TEKİRDAĞ
c) Telefon numarası : (282) 315 22 34
d) Faks numarası : –
e) Elektronik posta adresi : huntas@huntas.com.tr
f) Sorumlu Kişinin
Adı-soyadı/unvanı : Ahmet AKGÜN – Mehmet BAŞOL

2- TEKLİF VERİLECEK İŞİN;
a) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yukarıda adı belirtilen proje için gerekli olan inşaat imalatlarının gerçekleştirilmesi
b) Tanımı: İnşaat işlerinin gerçekleştirilmesi
c) (Fiziki) miktarı ve türü: Proje kapsamında yapılacak inşaat işleri ile ilgili metraj listesi teklif dosyası içeriğinde bulunmaktadır.
d) Yapılacağı yer: Kahya Mah. Yerli Kaya Mevkii Hayrabolu-TEKİRDAĞ

3- TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

a) Tekliflerin sunulacağı yer: Kahya Mah. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Cad. Huntaş Kapı No:19
Hayrabolu/TEKİRDAĞ
b) Son teklif verme tarihi ve saati: 13/08/2020 – 17: 00

4- SATIN ALMA DOKÜMANI AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN OLUŞMAKTADIR.
Teklif Vermeye Davet
Tekliflerin Hazırlanmasına Yönelik Talimatlar(Teklifinizin belirtilen kurallara uygun hazırlanması gerekmektedir.)
Sözleşme Koşulları
Çizimler
Teknik Şartnameler
Metrajlar
Teklif Formu
Sözleşme Formu
İş Takvimi

5. İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER;
İş teklifleri, teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.
İsteklilerin teklif verebilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ekinde sunmaları gerekir:
1-Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi,
2-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
3-Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,
4-Vergi levhası, ,
5-Banka referans mektubu, (satın alma bedelinin en az %20’si)
6-Yapı müteahhidi yetki belgesi,
7-İşin tatminkâr bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı ve personeli olması (sahiplik veya taahhüt belgesi)
8-Uygun görülen teklif sahibi sipariş mektubu gönderme ve sözleşmeye davet öncesi, banka teminat mektubu (satın alma bedelinin en az %3’ ü) yatırımcı isteyebilir.

Yükleniciler tarafından yatırımcılara iletilen tekliflerin geçerli olarak değerlendirilebilmesi için, işbu tekliflerin yukarıdaki belirtilen asgari bilgileri içermesi, idari ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından düzenlenmiş teşekkür mektupları veya idari ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere uymayan teklifler, “geçerli teklif” olarak değerlendirilmeyecektir.

6- Aranan nitelikleri taahhüt eden, fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri
taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılır.

7- Teklif hazırlama giderleri maliyete eklenemez.

8- Yatırımcı satın alma ve yeterlik konusunda değişiklik yapılma hakkına haizdir. Yatırımcı satın alımı yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Teklifler en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İşin niteliğine göre alınacak teklifler, açılarak işin niteliğine, verilecek hizmetin süresi ve proje ile uyumluluğu dikkate alınarak en düşük teklifi verene verilir. Yatırımcının proje gerçekleşme durumu ile ilgili takdir hakkı saklıdır. Teklifler, teklif vermeye davet formunda belirtilen tarih ve saatte değerlendirmeye başlanacaktır.
10- Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim günü olmalıdır.
11- Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkilisi/komisyonu tarafından onaylandığı ve sipariş mektubunun yüklenici eline ulaştığı günü izleyen en geç beş (5) gün içinde, sözleşme imzalanır.
12- Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak KKYDP USUL VE ESASLARINA GÖRE yapılacaktır.
13- Sözleşmenin yapılmasına ait noter, vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyatlar, kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.
14- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi ;Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi, yükleniciye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 85 (Seksenbeş) takvim günüdür.
15- Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışlarının tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasına engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır.
16- Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı veya yetkilendirilmiş ise danışman kişi/firmalarca gerçekleştirilir.
17- İnşaat uygulamalarında ve makinelerin montajında gerekli malzeme, sehpa, tezgah vb. gerekli her şey yüklenici firma tarafından teklif kapsamında karşılanacak olup ilave ücret ödenmeyecektir.
18- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafla, KKYDP uygulama kapsamında satın alma el kitabı ve uygulama rehberinde yer alan konuyla ilgili hükümler uygulanacaktır.
Aksi takdirde oluşacak itilaflar Tekirdağ Mahkemelerinde görüşülecektir.
19- ÖDEME ŞEKLİ :
İnşaat işlerinde işlerin bir kısmı tamamlanıp ara ödeme talep edilecekse; yüklenici yaptığı işler ile ilgili yatırımcıya hakediş belgesi hazırlar ve fatura keser. Hak edişe esas işler yatırımcı tarafından kontrol edildikten sonra fatura bedelinin KDV tutarının tamamı ile KDV hariç kısmının yarısını yükleniciye öder, diğer yarısı için İl Proje Yürütme Birimine ödeme belgelerini sunar. Bakanlığın ödemeyi yatırımcıya göndermesini müteakip yatırımcı yüklenicinin banka hesabına 5 (beş) iş günü içinde ödemeyi gönderir ve söz konusu dekontu ilk ilerleme raporunda İl Proje Yürütme Birimine sunar.
İnşaat işlerinde ara ödeme talep edilmeyecekse; sözleşme kapsamındaki imalatların hepsi tamamlandığında yüklenici hakediş belgesini ve faturayı yatırımcıya sunar. Yatırımcının hakedişe esas işleri kontrol etmesinden sonra bedelin tamamı yükleniciye banka aracılığı ile ödenir.
İş bu İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 19 maddeden oluşmakta olup tarafımızca imza altına alınmıştır. 13/08/2020

YATIRIMCI YÜKLENİCİ

HUNTAŞ HAYRABOLU UNSAN VE TİC A.Ş.

İNŞAAT İMALATLARINA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

MADDE 1.0 ELEKTRİK İŞLERİ
POZ NO TANIM MİKTAR
35.115.1502 In: 2.5-4 ‘e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri 8
35.115.1504 İn: 6.3-10 ‘e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri 3
35.115.1506 İn: 10-16 ‘e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri 2
35.115.1507 In: 16-20 ‘e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalteri 5
35.125.1101 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*10 A. 15
35.125.1102 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*16 A. 4
35.125.1 103 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*25 A. 1
35.125.1 105 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*63 A. 4
35.100.6201 ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) 2
35.135.1102 VOLTMETRE 0-500 V.a Kadar (TS 5588 EN 60051-1) 1
35.135.1302 AMPERMETRE 25 -100 A. (TS 5588 EN 60051-1) 3
35.135.1901 AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 – 500/5 A. 3
35.140.3103 İKV YERALTİ KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII 1*16 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1)
10
35.140.3220 İKV YERALTI KABLOSU ÎLE KOLON VE BESLEME HATTI 4*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1)
500
35.140.3221 İKV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4*2.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1)
400
35.140.3222 İKV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 4*4 mm2 NYY (TS IEC 60502- 1+A1)
300
35.190.1100 Kablo tava sistemleri 75
35.515.2070 16×0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU 60
35.515.2060 3×0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU 200
35.515.2061 4×0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU 200

MADDE 2.0 ZEMİN HAZIRLANMASI (4 adet 1250 ton Kapasiteli (konik Tabanlı)
Sıra No POZ NO Yapılacak İşin Cinsi Birim Miktar
1
Y.16.050/16 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dokülmesi (beton nakli dahil) m3 320
2 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapilması m2 425
3 Y-23-014 Ø 0, 8 Ø 0,12 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 18
4 Y-23-015 Ø 0, 14 Ø 0,28 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 16
5 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) m3 350
6 Y.15 .140/02 Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması m3 150

MADDE 3.0 KONİK TABANLI TAHIL SİLOSU (4 ADET)
S.No Açıklama Miktar Birim
1 KONİK TABANLI ÇELİK SİLO 4 Adet
Silo Çapı :10,95 m
Kat adeti :16 ad.
Silo Saçak Yüksekliği :20,42 m
Silo zeminden yüksekliği :1,00 m
Silo toplam Yüksekliği :23,41 m
Üst konik açısı :30°
Alt konik açısı :40°
Üst konik ağız çapı :0,44 m
Alt konik ağız çapı :0,44 m
Silo Hacmi :1660 m3
Silo Buğday Tonajı
( 800 kg /m³ % 6 sıkıştırılmış ) :1392 ton
Silo Buğday Tonajı
( 750 kg /m³ % 5 sıkıştırılmış ) :1300 ton
Sacın teknik özellikleri
Gövde Sacı Oluklama Çapı : 76 mm
Gövde Sacı Akma Dayanımı :350 N / mm²
Gövde Sacı Kopma Dayanımı :420 N / mm²
Silo toplam ağırlığı : 33.600 kg
Çatı Kar yükü :195 kg/m²
Rüzgar hızı :174 km/h
Cıvata kalitesi :10.9
Kapasitif sensör (Dolu)   4 Adet
Havalandırma bacası :6 ad. 4 Adet
Gövde sacı başına dikme sayısı : 2 ad.
Toplam dikme sayısı : 216 ad.
2 MERDİVEN PAKETİ
İç Merdiven :15,20 m 4 Adet
Dış Merdiven ve Güvenlik Kafesi :20,42 m 4 Adet
Dinlenme Platformu 120*80 cm :2 ad 4 Adet
Çatı merdiveni- Çift Korkuluklu :6,19 m 4 Adet
3 HAVALANDIRMA SİSTEMİ 4 Adet
Havalandırma Fan Adeti ve Tipi :1 Adet Radyal Tip
Havalandırma Fan Motoru :4 kw 3000 d/dk
Fan Kapasitesi :7.000 m³ / h
Havalandırma şase ve boru :Ø3mm Delikli 4 Adet
4 ÇATI HAVALANDIRMA PAKETİ 4 Adet
Fan Adeti :1 Adet
Fan Motoru :0,25 kw
5 MANUEL KAPAK 4 Adet
Ölçüler :440 x 440 mm
Galveniz kalitesi : 275 gr / m²
6 MOTORLU KAPAK 4 Adet
Motor Gücü: 0,25 kw
Ölçüler ( çap ) :440 x440 mm
Galveniz Kalitesi : 275 gr/ m²
7 BOŞALTIM BANDI 1 Adet
14+32 mt
V bant
Genişlik:600 mm
Boy:46 mt
15 kw 60 d/dk redüktör
Üstü kapalı
Elektrostatik toz boyalı
Ayak şaseli

MADDE 4.0 ÇELİK SİLO EKİPMANLARI (Silo Doldurma Sistemleri)
4.1 BLOWER İSTASYONU
– Kapasite :37.0m3 /dak
– Çalışma Basıncı :500mbar
– Gövde malzemesi :GG20
– Roots tipi 3 loblu iç rotor
– Rulman ve dişliler sıçratmalı yağ ile yağlanmalı
– St37 malzemeden imal blover bağlantı şasesi
– Emme ve basma susturucuları,
– Hava filtresi ve bağlantı tertibatı,
– Ürünün pompaya girmesini önleyen çek valf tertibatı
– Basınç ayarlı emniyet supabı,
– Konik sıkma burçlu kasnaklar
– V Kayış kasnak tahrikli sistem
– Manometresi basınç saati
– Lastik vibrasyon takozları.
– Çalışma sıcaklığı: -10 .. +50C°
– Çıkış karşılık borusu, esnek bağlantı lastik ve kelepçeleri
– 8.8 bağlantı cıvataları

4.2 SİKLON
– Ø 7OOmm çapında,
– Tüm aksamları ST37-2mm. malzemeden imal edilmiş,
– Ürün giriş salyangozu 3mm. st37 ile güçlendirilmiş
– Gövdesi ve koniği flanşlarla monte edilebilecek şekilde tasarlanmış
– Konikte tabliye üzerine oturması için uygun bağlantı ayakları
– Alt döküş koniği ve karşılık flanşı
– Üst hava emiş klepesi
– Bağlantı platinleri ile.

4.3 TAŞIMA BORU ve MALZEMELERİ
– Ø162/168 pnömatik taşıması için;
– Çelik çekme taşıma boruları:
– ST37 malzemeden.
– Et kalınlığı: 3mm.
– 6m uzunluklu.
– Boyalı.
– Bağlantı adaptörleri.
– Boru bağlantı flanşları.
– Bağlantı kelepçeleri.
– Esnek bağlantı ekipmanları.
– Gözetleme camı: Pleksiglas malzemeden.
– Pnomatik dirsekler

4.4 EKLÜS
– GGG30 Pik döküm gövde
– 12 kanatlı st37 malzemeden çelik tekerlekli
– 500×500 mm. rotor ölçüsünde
– 0,50 m3 Eklüs ürün biriktirme bunkeri
– Açığa yerleştirilmiş ayrı keçeli rulman yataklı.
– 5/8 Çift sıra dişli,zincir ve muhafazası ile birlikte
– 3kW – 39 d/dak MR203 gövde redüktör.
– Çıkış Borusu: Ø 168 mm.
– 8.8 bağlantı civataları.
– Tüm bileşenler 2-5 ve 8 mm. St37 malzemeden

4.5 ÜRÜN DAĞITICISI (4’lü)
– Tek bir hattan gelen ürünü, birbirinden farklı 4 ayrı hatta dağıtabilmek için
kullanılacak sistem
– Tüm bileşenler 3-5 ve 8mm st37 malzemeden
– Elektrostatik toz boyalı,
– Motor hariç.

4.6 BOŞALTMA LİFTİ
– 3X16 metre ebadındaki platform
– Korozyona karşı boyalı olmalı
– Platform imalatı 80 ton yük kapasitesine göre imal edilecektir
– Platformun üzerinde ön kısımda kamyon veya dorseyi geriye düşmesini önleyecek 3 adet
mapa bağlantısı.
– Elektrik motoru 22 kw-1450d/dk ,-1,5 Kw.1450d/dk motor kullanılacaktır.
– Hidrolik pompa :80cm pompa debisi.
– Hidrolik yön VALF’leri olacaktır.
– Pompa ,elektrik motoru,filtre ünitesi, emiş filtresi-dönüş filtresi-havalandırma filtresi) ,
yağ deposu olmalı, sistemde ısı göstergesi yağ göstergesi , yağ basınç göstergesi,
çalışma ısı aralığı, çalışma basıncı bilgi ve göstergeleri olmalı.
– Her türlü emniyet sistemi üzerinde mevcut olmalı, ani basınç kaybı, aşırı ısınma gibi
durumlarda lifti koruma altına almalıdır.
– R9 – 4 telli yüksek basınç hortumu kullanılmalı.
4.7 SERPİN ÇUKURU ve KLEPESİ
– 4500x4500x5000mm ölçülerinde
– Komple üzeri 70x70mm-30mm derinliğinde lazer kesim ve geçme sistemli ızgara ile
kapatılmalı.
– 3mm-5mm-8mm-10mm kalınlıklarda ST37 kalite malzemeden üretilmiş olmalı,
– 400 x 300mm sürgülü klepe
– Ø300mm döküş ölçüsünde,
– Antibalteriyel malzemeden sıyırgı lastikli.
– Karşılık flanşı ve çıkış adaptörü (gerekli ölçülerde.)
– Kremayer dişli sistem
– Direk akuple
– 0.55kW 10d/dak Redüktörlü
– Sensör bağlantı ayakları olmalı,
– Tüm bileşenler ST37 malzemeden olmalı,
– Tüm yüzeyler özel temizleme ve kumlama (Silisyum + Grid) işleminden sonra, yüzeyler
gıda kodeksine uygun olmak üzere (Sertifikalı) elektrostatik toz boyalı olmalı,

4.8 ELEVATÖR
– Kapasite: 15t/h Buğday
– Kasnak : Ø400x220mm
– Kayış : Dört katlı kayış 240mm.
– Motor Gücü : 3kW 85-100 devir/dk redüktörlü
– Döküş Yüksekliği: 20m
– Kare boru: Press bükümlü.
– Elevatör kayışı: Aşınmaya, ısıya ve yağa dayanıklı.
– Gözetleme camı.
– URB veya FAG rulmanlar.
– Temizleme kapağı ve bakım kapakları
– Kayış gerdirme mekanizması.
– Polietilen kovalar: Press kalıbı ile yapılmış.
– Tahrik kasnakları: Konik burçlu.
– Motor koruma.
– Tüm bileşenler st37 malzemeden üretilmiştir.
– Elektrostatik toz boyalı.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
EnglishTurkish